Het Burgerweeshuis Amersfoort

left2Procedure voor ondersteuning van kinderen uit eenoudergezinnen of weeskinderen:

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag zijn: – dat de aanvraag binnen de doelstelling valt; – dat de aanvraag wordt gedaan door een officiële hulpverlenende instantie; – dat de betrokkene instemt met het navraag doen bij o.a. de aanmeldende instantie; – dat er over afwijzingen geen verantwoording wordt afgelegd.
Wij willen informatie over uw aanvraag graag delen met andere hulporganisaties, daarvoor hebben we de toestemming nodig van degene voor wie de aanvraag wordt gedaan.

Procedure bij aanvragen ten behoeve van instellingen is: Dat na ontvangst van een schriftelijk verzoek, dit eerst besproken wordt in een vergadering van het Dagelijks Bestuur; indien nodig wordt er dan nog nadere informatie gevraagd.

Wees volledig: Ervaring leert dat veel aanvragen worden aangehouden omdat er onvoldoende wordt beschreven op welke wijze het kind in de knel zit. Alleen een financieel probleem is geen motief voor opname in ons bestand. Van een goed opgeleide intermediair mag worden verwacht dat er een goede psychosociale analyse van de gezinssituatie wordt aangeleverd. Het kost vaak erg veel tijd om aanvullende informatie aan te leveren.

Als er voldoende informatie beschikbaar is wordt de aanvraag besproken in een Algemene Bestuursvergadering. Na instemming van het Algemeen Bestuur wordt er door één van de bestuursleden een huisbezoek gebracht. Daarbij komt aan de orde:

– informatie over de doelstellingen en werkwijze van de stichting;
– informatie over de sociale context, de schoolsituatie en de familieomstandigheden;
– de financiële situatie van het gezin.

De rapporteur doet vervolgens verslag en een voorstel in de eerstvolgende Algemene Bestuursvergadering waar vervolgens een besluit wordt genomen.

Het genomen besluit wordt zo spoedig mogelijk, door de administrateur, meegedeeld aan de aanvrager. In het geval van een positieve beslissing wordt daarna het toegekende bedrag overgemaakt.
Als besloten is dat de kinderen voor een langere periode geholpen zullen worden, zal één van de bestuursleden met het gezin de contacten onderhouden. De gegevens van de gezinnen zullen in een vertrouwelijk adressenbestand opgenomen worden.

klik hier voor het aanmelden door de hulpverlenende instantie

klik hier voor ons verzoek om informatie te mogen delen, in de toelichting is dan ook het deel-formulier aanklikbaar.

klik hier voor meer informatie over onze criteria

Vergaderdata in 2017 waarop aanvragen behandeld worden zijn: – maandagen:  13 februari,10 april,12 juni, 11 september, 30 oktober en 4 december; aanvragen dienen 10 dagen voor de vergaderdatum volledig en met alle toelichtingen te zijn aangeleverd.