Doelstelling

‘Het Burgerweeshuis Amersfoort stelt zich ten doel het verlenen van hulp in elke vorm aan Amersfoortse of uit Amersfoort afkomstige wezen, ter bevordering van hun lichamelijk, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn’.

Doelgroep

Het Burgerweeshuis Amersfoort richt zich op Amersfoortse weeskinderen en kinderen afkomstig uit eenoudergezinnen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De kinderen wonen in of zijn afkomstig uit gezinnen  waarin naast financiële problemen c.q. beperkt inkomen ook sprake is van problematiek die de ontwikkeling van het kind bedreigt. Het kan bijvoorbeeld gaan om problematiek bij de ouders van psychische, relationele of sociale aard die invloed heeft op de ontwikkeling van het kind/de kinderen. Uitingsvormen bij het kind kunnen zijn: moeite met het aangaan en/of onderhouden van vriendschappen, teruggetrokken of juist agressief gedrag.
Co-ouderschap  valt buiten onze doelgroep.

In bijzondere gevallen kunnen ook instellingen een aanvraag doen voor projecten die zich richten op bovenstaande doelstelling en doelgroep. De Catharina Soomersprijs geeft hiervoor eens in de 3 jaar gelegenheid.

A.                 Algemene criteria tot toekenning

1.       Het kind wordt in zijn (emotionele) ontwikkeling bedreigd. Dit is het belangrijkste criterium, een aanvraag zonder een gedegen beschrijving van die knlesituatie wordt niet in behandeling genomen!
2.       Vanaf hun 3e verjaardag kan een kind worden opgenomen in het bestand en na het bereiken van hun 18e verjaardag wordt een    kind uitgeschreven.
3.        Het kind staat ingeschreven in de Gemeente Amersfoort en woont thuis.
4.        De ouder heeft een inkomen van 120% van het bijstandsniveau of lager.
5.        Het gaat om kinderen zonder ouders (wezen) of kinderen uit éénoudergezinnen. Indien er sprake is van co-ouderschap of als de externe partner aanzienlijk financieel bijdraagt aan het gezin, dan wordt het gezin niet opgenomen.
6.        Per gezin kunnen maximaal 4 kinderen in het bestand worden opgenomen.
7.        Het Burgerweeshuis ondersteunt alleen in die situaties wanneer geen beroep gedaan kan worden op andere regelingen.

 1. De aanvraag wordt gedaan door een instantie, waarvan een  professional  werkzaam bij een hulpverlenende instantie  als maatschappelijk werker, gedragswetenschapper of iemand met een vergelijkbaar beroep het aanvraagformulier invult
 2. Aan een aanvraag bij of bijdrage door de Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort kunnen geen rechten worden ontleend.

 

B.                  Inkomensvaststelling

 

 1. In het geval van inwonende kinderen, die volledig werken en verdienen en kostgeld betalen, wordt dit kostgeld bij het inkomen meegeteld. Er wordt uitgegaan van een minimum bijdrage van 150 euro kostgeld per maand.
 2. Als inkomensgrens van het gezin voor toekenning van financiële ondersteuning wordt 120% van het bijstandsniveau (Wwb) aangehouden.
 1. Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort kan van vermelde criteria af wijken, indien de situatie van het gezin of het kind hiertoe aanleiding geeft.

 

 

Start een aanvraag als u aan de criteria voldoet

De financiële ondersteuning

Aan de kinderen die structureel zijn opgenomen in ons bestand geven wij:

 • Vakantiegeld € 150,- per kind in juni.
 • Verjaardagsgeld € 80,- in de maand van de verjaardag van het kind.
 • Kleedgeld € 225,- per kind  van 3 tot 12 jaar in oktober rondom de herfstvakantie.
 • Kleedgeld € 125,- per kind van 12 tot 18 jaar in oktober rondom de herfstvakantie.
 • Eindejaarsuitkering; een wisselend bedrag per jaar in december.
 • Bij een behaald diploma voortgezet onderwijs krijgt een kind € 50,-
 • Een week in een vakantiebungalow in Nederland
  Een gezin mag in de periode waarin ze steun krijgt van het Burgerweeshuis  één keer gebruik maken van deze voorziening; daarna krijgen andere gezinnen voorrang .

Amersfoort, februari 2017